Bildbeskrivning

+46(0)705 939327

bjorn.giulianetti@alumni.chalmers.se

GIULIANETTI - ENTERPRISE.

Ledningssystem för Verksamhetsutveckling

Kvalitet omger och påverkar allt även

BOTTOM-LINE

Bildbeskrivning

"Quality means doing it right when no one else is looking"

citat: Henry Ford (1863-1947)


Henry Ford uttrycker tydligt att Kvalitet handlar om attityd.


Attityder hos personal är komplexa men kan fångas upp & synliggöras genom väl förberedda Internrevisioner.


Attityder är påverkbara varför utbildningar i ämnet befrämjar positiva attityder.

Bildbeskrivning

Ledningssystem för Kvalitet, Miljö & Hållbarhet.

Fungerande ledningssystem utgör hörnstenar i organisationens Verksamhetsutveckling.

 

Krav på Kvalitet resp Miljö formuleras tydligt i ISO9001 resp ISO14001, genomtänkta och beprövade kravstandarder. Professionellt tillämpade befrämjar de organisationernas framgångsrika utveckling.


Har arbetat skarpt med de senaste standarderna ISO9001:2015 och ISO14001:2015 sedan dessa publicerades som DIS (sommaren 2014). Med utökade krav på Risk-management, Omvärlds-analyser, högre deltagande från Top-mgmt mm, är dessa klart överlägsna föregångarna ISO9001:2008 resp ISO14001:2004 med att ge organisationerna mervärden. From 15 sept 2018 är ISO9001:2008 samt ISO14001:2004 ogiltiga.


Mina uppdrag kan tex omfatta:

 • Implementering av Ledningssystem,

 • Förvaltning, översyn & förbättringar av befintliga system,

 • Utbildningar/ seminarier kring dessa,

 • Stöd i utvalda Processer och rutiner,

Utöver Ledningssystem för Kvalitet & Miljö är det av vikt att Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten. Hållbar utveckling kan ses som ett paraply över Kvalitet & Miljö enligt standarden ISO26000 (vägledning, ej avsedd för certifiering).

 


Bildbeskrivning

Revisioner, planering genomförande & analys.


Revisioner är ett effektivt & enkelt verktyg för att bedöma status för resp Ledningssystem.


I mina uppdrag åtar jag mig genomförande, analys & presentation av revisioner. I samråd med kund planerar vi revisonsomfattning, dvs om hela organisationen inkl Top-mgmt skall omfattas eller enbart utvalda delar. Utformningen baseras även på om revisionerna definieras som:

 • Interna (1:a part),

 • Kund (2:a part) eller

 • Externa (3:e part)

Vidare rekommenderas, som minimum, att Kärnprocesserna Sales & Produktion omfattas. Förekommer teknikutveckling FoU rekommenderas starkt fokus även på detta område
Bildbeskrivning

Kompetens, Professionalism & Systematik

Kompetens, Professionalism & Systematik utgör en helhet.

 

Ett antal uppseendeväckande och kostsamma händelser står att finna i bristande Ledningssystem. Några med tragiska och katastrofala utfall.

För att nämna några:

 • Rymdfärjan Challengers haveri 1986. Känd information om defekta o-ringar kommuniceras ej NASAs organisation.

 • BAE förlorade stororder pga av brister i Avvikelsehantering.

 • Svenska myndigheters ofullständiga handlingsplaner vid Tsunamikatastrofen 2004.

 • ICA & hantering (ommärkning) av köttfärs 2007.

 • Flertal samtal till SOS alarm 2011 feltolkades med resultat att ambulans ej skickats ut.

Även om ofullständiga Ledningssystem ej behöver innebära så pass drastiska konsekvenser är dess påverkan på tex Bottom-line ett faktum.