giulianetti.se

Kvalitet omger och påverkar allt även

BOTTOM-LINE.

"Quality means doing it right when no one else is looking" Citat: Henry Ford (1863-1947).

Henry Ford uttrycker tydligt att Kvalitet handlar om attityd. Attityder hos personal är komplexa men kan fångas upp och synliggöras genom väl utförda Intern revisioner. Attityder är påverkbara varför utbildningar i ämnet befrämjar positiva attityder.
Ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Hållbarhet.

Fungerande ledningssystem är hörnstenar i organisationens Verksamhetsutveckling.

Krav på Kvalitet resp Miljö formuleras tydligt i tex ISO 9001 resp ISO14001, genomtänkta och beprövade kravstandarder. Professionellt tillämpade befrämjar de organisationernas framgångsrika utveckling.

Har arbetat skarpt med de senaste standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 sedan dessa publicerades som DIS. Med utökade krav på Risk-management, Omvärldsanalyser, högre deltagande från Top-Mgmt mm, är dessa helt överlägsna föregångarna. From sept 2018 blev föregångarna ogiltiga.

Mina uppdrag omfattar tex:

 • Implementering av Ledningssystem,

 • Förvaltning, översyn och förbättringar av befintliga system,

 • Utbildningar/ seminarier kring dessa,

 • Stöd i utvalda Processer och rutiner,

Utöver Ledningssystem för Kvalitet och Miljö är det av vikt att Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten.

Hållbar utveckling kan ses som ett paraply över Kvalitet och Miljö enligt FN:s Agenda 2030 samt de tillhörande 17 globala Hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG:s).

17 globala Hållbarhetsmål

Genom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kravställs det att flertalet företag skall genomföra Hållbarhetsrapporer.

Klicka på länken för mer information

 Corporate sustainability reporting (europa.eu)

Revisioner; planering, genomförande och analyser.

Revisioner är ett effektivt och enkelt verktyg för att bedöma status för respektive Ledningssystem.

I uppdragen åtar jag mig genomförande, analys & presentation av revisioner. I samråd med kund planerar vi revisionsomfattning, dvs om hela organisationen inkl Top-Mgmt skall omfattas eller enbart utvalda delar. Utformningen baseras även på om revisionerna definieras som:

 • Interna (1:a part),

 • Kund (2:a part) eller

 • Externa (3:e part).

Vidare rekommenderas, som ett minimum, att Kärnprocesserna Sales och Produktion omfattas. Förekommer teknikutveckling F&U rekommenderas starkt fokus även på detta område.

Under 2020, 2021 och 2022 har flertalet revisioner utförts på distans (via Teams), vilket fungerat bra.

Oavsett inriktning och struktur på revisionerna kan det vara intressant att granska tillståndet för styrningen av Sverige. Här spelar Riksrevisionen en viktig roll (länk nedan) i sina revisioner av Regering, Myndigheter samt (statliga) bolag och stiftelser.

www.riksrevisionen.se

Kompetens, Professionalism och Systematik.

Kompetens, Professionalism och Systematik utgör en helhet.

Ett antal uppseendeväckande och kostsamma händelser står att finna i bristande Ledningssystem. Några med tragiska och katastrofala utfall.

För att nämna några:

 • Rymdfärjan Challengers haveri 1986. Känd information om defekta o-ringar kommuniceras ej NASA's organisation.

 • Svenska myndigheters ofullständiga handlingsplaner vid Tsunamikatastrofen 2004.

 • Flertal samtal till SOS alarm feltolkades med resultat att ambulans inte sändes ut.

 • Vid uppstart av Ringhals 4 (aug 2022, efter revisionsstopp) skadas Tryckhållaren.
  Orsak (ref Ny Teknik): "...instruktioner, roller o arbetssätt var otydliga".
  Konsekvens: reaktorn kan tidigast drifttas slutet januari 2023.

Även om ofullständiga Ledningssystem inte behöver innebära så pass drastiska konsekvenser är dess påverkan på tex Bottom-line ett faktum.

Fördelarna med att basera verksamheten på erkända internationella Kravstandarder (ISO 9001, ISO 14001 m.fl ) skapar förutsättningar för:

 • Förbättrad ekonomi (genom reducerade kvalitetsbristkostnader).

 • Ökad intressent-/kundnytta (genom ökad transparens och trovärdighet).

 • Robustare organisation (genom tex utvecklade processer som matchar företagets målsättningar).

 • Förbättrad kompetensförsörjning (genom motiverad och välutbildad personal).

Bra information kring standarder (inkl. anskaffning) ges av SIS (en del av ISO och CEN):

www.sis.se

"Quality is not an act it's a habit"

(Aristotle 384-322 B.C)

De allra flesta har en uppfattning om begreppet Kvalitet, oftast utifrån privata erfarenheter. Däremot är den professionella uppfattningen om begreppet oftast låg. Tex har man svårt att skilja på Kvalitetssäkring resp Kvalitetsledningssystem.

För att nå framgång med Ledningssystem och för att få ett positivt resultat på Bottom-line räcker inte en intuitiv uppfattning om tex ISO9001 eller andra metoder.

Ledningssystemen måste som minimum omfatta följande krav.

 • Mätbara Mål. Genomtänkta och adekvata för resp verksamhet.

 • Revisioner. Väl genomförda, analyserade och kommunicerade Top-Mgmt.

 • Ledningens Genomgång. Rätt använd ett unikt forum för att ge Högsta ledningen möjlighet till genomlysning och penetrering av Ledningssystemen, samt beslut om fortsatt inriktning, ständig förbättring.


Björn Giulianetti (M.Sc),

har arbetat med Verksamhetsutveckling i över två decennier, strategiskt och operativt, med fokus på Kvalitet, Miljö och Hållbarhet bl.a i uppdrag som global Kvalitetschef.

Vision,

Ständig Förbättring och Optimering.

Affärside´,

Giulianetti Enterprise erbjuder Kompetens och Metodik till att förbättra Verksamheters utveckling kommersiellt och strukturellt.
Såväl Näringsliv som Offentlig verksamhet är välkomna.

Kategori

Verksamhetsutveckling:

 1. Granskningar av samtliga organisations-nivåer inkl Top-Mgmt. Fokus Kvalitet (ISO9001, Lean, mm), Miljö (ISO14001), arbetsmiljö (AFS2001 samt ISO45001), Kompetensförsörjning (SS624070).

 2. Utvärdering och analys av Verksamhetsutveckling (ovan), här ligger det egentliga värdet.

 3. Kvalitetsbristkostnader och Avvikelsehantering, pengar att spara om dessa analyseras systematiskt. Korrigerande och förebyggande åtgärder.

 4. Benchmarking, hur gör konkurrenterna.
  "Benchmarking - den största förändringskraften. Att jämföra sig med de bästa är kanske den starkaste förändringskraften som finns" (citat Percy Barnevik).


Kategori

Kompetensförsörjning:

 1. Utbildningsinsatser inom Verksamhetsutveckling.

 2. Kompetensanalyser (behov, kartläggning & gap) skräddarsydda/ företagsunika.

 3. Utbildningsprogram (för såväl nyanställd som befintlig personal) skräddarsydda/ företagsunika.

 4. PU-samtal, även Exit-samtal med personal.


Kategori

Engineering/ Material-teknik:

Besiktningar/ utredningar av företrädelsevis befintliga stålkonstruktioner avseende:

 • Ytbehandlingar & materialval mot Korrosion och Slitage.

 • Svetsförband.

 • Härdningsförfarande.Skicka oss ett meddelande.

Kontakta Giulianetti Enterprise förutsättningslöst för en Offert. Kan avse mindre uppdrag om någon dag till mera omfattande uppdrag,

Namn E-post Meddelande Skicka in

Giulianetti Enterprise, hela året runt för din verksamhet.

Giulianetti Enterprise erbjuder Kompetens och Metodik till att förbättra Verksamheters utveckling kommersiellt och strukturellt. Kan avse:
 • Revisioner.
 • Utbildningar och seminarier.
 • Kvalitetschefsuppdrag (ett övergripande komplett ansvar).

se min LinkedIn sida   

se min LinkedIn sida 

management@giulianetti.se

I allmänhet, vanlig kontorstid.